Selecteer een pagina

Column

Recente Publicaties

Het was een Samaritaan.

Lucas 17:11-19 11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12  Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13  Ze verhieven hun stem en...

Vele eersten

Marcus 10:23-31 23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om...

Goede meester

Marcus 10:13-22 13 De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het...

Wat God heeft verbonden

Marcus 10:1-12 1 Hij vertrok daarvandaan naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals Hij gewoon was te doen. 2 Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of...

Ieder die verward was

Jesaja 29:17-24 17 Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon weer een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud. 18 Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en...

Wees maar blind

Jesaja 29:9-16 9 Jullie staan daar verdwaasd, alsof jullie blind zijn. Wees maar verdwaasd en wees maar blind. De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn, de priesters waggelen, maar niet door de drank. 10 Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie...

Hij droomt over eten

Jesaja 29:1-8 1 Wee Ariël, Ariël, stad waar ooit David zich legerde. Rijg de jaren aaneen, vier de kringloop van feesten. 2 Maar ik zal Ariël in het nauw drijven. Droefenis en rouw zullen er heersen, want ik maak van de stad een offerhaard. 3 Ik zal je van alle kanten...

Eindeloos dorsen

Jesaja 28:23-29 23 Hoor mij aan en leen mij je oor, luister aandachtig naar mijn woorden. 24 Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? Blijft hij voren trekken in zijn land? 25 Als hij het land geëffend heeft, strooit hij toch komijn en karwij, zaait tarwe...

De striemende gesel

Jesaja 28:14-22 14 Daarom, hoor de woorden van de HEER, jullie spotters, leiders van het volk van Jeruzalem. 15 Jullie zeiden: ‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan. Wanneer de striemende gesel voorbijkomt zal...

Beetje van dit, beetje van dat

Jesaja 28:1-13 1 Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm; bedwelmd door de wijn pronken zij met de stad die de vruchtbare vallei bekroont, maar hun prachtige sieraad is een bloem die verwelkt. 2 Want de Heer beschikt over iemand, sterk als een hevige...

Wie denkt u wel dat u bent?

Johannes 8:48-59 48 De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’ 49 ‘Ik ben niet bezeten, ‘zei Jezus. ‘Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. 50 Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij...

Bastaardkinderen!

Johannes 8:37-47 37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38 Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’ 39 ‘Onze vader is Abraham, ‘zeiden ze....

U bent van beneden

Johannes 8:21-36 21 Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22 De Joden zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar...