Selecteer een pagina

Column

Recente Publicaties

Het was een Samaritaan.

Lucas 17:11-19 11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12  Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13  Ze verhieven hun stem en...

U doorgrondt mij

Psalm 139:1-1 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, 3 ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord ligt op...

Kom tot inkeer

Matteüs 4:12-25 12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 13 Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de...

De mens leeft niet van brood alleen

Matteüs 4:1-11 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2  Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van...

Het is de HEER die wijsheid schenkt

Spreuken 2:1-22  1 Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, 2  een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, 3  als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, 4  ernaar zoekt als was...

Daarom lach ik om je ongeluk

Spreuken 1:20-33 20 Wijsheid roept in de straten, over de pleinen klinkt haar stem, 21  ze laat zich horen bij de poorten, te midden van alle rumoer roept ze uit: 22  ‘Hoe lang nog, onnozele mensen, hechten jullie aan je onvolwassenheid, willen jullie, spotters,...

Een dwaas veracht de wijsheid

Spreuken 1:1-191 Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. 2  Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3  en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 4  Ze vormen het...

Hij oordeelt de volken

Psalm 96  1 Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. 2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden. 4 Groot is de HEER, hem...

Alle volken zullen je gerechtigheid zien

Jesaja 62:1-12 1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. 2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen...

Een genadejaar van de HEER

Jesaja 61:1-11 1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun...

Ik stel de vrede aan als wachter

Jesaja 60:15-22 15 Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand bezocht, maar ik zal je eeuwige roem verlenen, geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. 16 Je zult de melk van vreemde volken drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten....

Sta op en schitter

Jesaja 60:1-14 1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. 2 Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. 3 Volken laten zich leiden door jouw licht,...

Hij zal ieder naar zijn daden vergelden

Jesaja 59:15b-21 Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. 16 Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 17 Hij gordde...