Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Uw God, zal u vrede schenken

Jozua 1:10-18

10 Jozua gaf toen de schrijvers van het volk de opdracht: 11  ‘Ga het hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviand moet zorgen. Het zal over drie dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de HEER, hun God, hun zal geven.’ 12  Tegen de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse zei hij: 13  ‘Houd u aan de opdracht die Mozes, de dienaar van de HEER, u gegeven heeft. Mozes heeft gezegd: “De HEER, uw God, zal u vrede schenken en u dit gebied geven.” 14  En Mozes zei verder dat uw vrouwen, kinderen en vee in dit gebied mogen blijven dat hij u aan deze zijde van de Jordaan heeft toegewezen. Maar alle weerbare mannen onder u moeten hun broeders in slagorde voorgaan in de strijd om ze te steunen, 15  totdat de HEER u allemaal vrede geeft en ook zij het gebied in bezit hebben genomen dat de HEER, uw God, hun geeft. Pas dan mag u teruggaan en uw eigen gebied in bezit nemen dat Mozes, de dienaar van de HEER, u ten oosten van de Jordaan heeft toegewezen.’ 16 Zij antwoordden Jozua: ‘We zullen alles doen wat u ons bevolen hebt en overal naartoe gaan waar u ons heen stuurt. 17  Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Moge de HEER, uw God, u bijstaan, zoals hij Mozes heeft bijgestaan. 18  Iedereen die niet naar u luistert en zich tegen uw bevelen verzet, tegen welk bevel dan ook, zal worden gedood. Wees vastberaden en standvastig.’ (NBV)

Aan middelbare scholieren wordt geleerd dat ze niet voor hetzelfde begrip ook iedere keer dezelfde woorden moeten gebruiken. Ze moeten op zoek naar synoniemen, woorden die hetzelfde betekenen maar bij gebruik een zekere levendigheid in de tekst suggereren. De vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling hebben die lessen ook gevolgd en zijn al lezend in de Nederlandse literatuur dat gevarieerde gebruik van betekenissen ook mooi gaan vinden. In het Hebreeuws wordt juist vaak met hetzelfde woord gespeeld, er om heen klinken dan woorden die iets anders betekenen maar hetzelfde klinken. In een vertaling in het Nederlands valt dat al snel weg. Sleutelwoord in het gedeelte van vandaag is geven. Alles waar het over gaat is gegeven, de opdrachten van Mozes, de belofte van God, het land waar ze al zijn, de proviand die ze moeten verzamelen, alles is gegeven. Als tegenprestatie geeft het volk aan Jozua de leiding. Hij zal hen moeten leiden in de Geest van de God van Israël, ze geven hem het vertrouwen dat hij zal handelen zoals God dat wil.

Er wordt wel eens gesuggereerd dat de Jordaan de scheiding vormt tussen de wereld van de Heidenen en het land van de God van Israël. Maar zo is het niet. De stammen Ruben en Gad en de helft van de stam Manasse blijven wonen aan de woestijnkant van de Jordaan, daar waar nu ook het land Jordanië ligt. De Tora is in de woestijn gegeven en in het land dat ze gekregen hebben zal de Tora tot gelding moeten worden gebracht. Als ze dat lukt dan is het Koninkrijk van God op aarde gevestigd. Maar hoewel het volk in twaalf stammen uiteenvalt zal het toch een eenheid moeten gaan vormen. Het bewaren van die eenheid zal een van de moeilijkste opgaven van het volk blijken, maar hier krijgen de krijgers uit de stammen Ruben en God, en de krijgers van de helft van de stam Manasse te horen dat ze mee moeten om het land in bezit te nemen.

Veroveren is niet nodig, God heeft immers het land aan het volk gegeven. Heel het volk, ook de stammen die het niet echt nodig hebben, zijn Jozua gehoorzaam en maken zich klaar voor de doortocht door de Jordaan na drie dagen. Het bewaren van een eenheid is voor alle mensen in alle tijden een heel moeizame zaak gebleken. Israël zal uiteindelijk in twee koninkrijken uiteen vallen. De Christelijke gemeenten, die elkander lief moeten hebben, zullen uiteenvallen in een Oostelijke en een Westelijke kerk en daarna versplinteren in vele kerkgenootschappen en groeperingen. Om een Koninkrijk van God te vormen moeten de gelovigen kennelijk toch een eenheid weten te vormen en te bewaren. Wij zijn ons daarvan niet altijd bewust, maar het is een opgave die de Bijbel aan gelovigen meegeeft en waar we elke dag ook aan moeten werken, ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter