Selecteer een pagina

1 Koningen 8:44-53

44 Wanneer uw volk op uw bevel ten strijde trekt tegen de vijand en zij tot U bidden in de richting van de stad die U hebt uitgekozen en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, 45 luister dan vanuit de hemel naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. 46 Wanneer ze tegen U zondigen – er is immers geen mens die niet zondigt – en U hen uit woede uitlevert aan vijanden die hen gevangennemen en meevoeren naar hun land, hetzij ver weg of dichtbij, 47 en wanneer ze dan in hun ballingsoord tot inkeer komen en zich in dat vreemde land smekend tot U wenden en belijden dat ze hebben gezondigd, dat ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben gehandeld, 48 wanneer ze zich in het land van de vijanden die hen gevangen hebben genomen weer met hart en ziel aan U toewijden en tot U bidden in de richting van het land dat U aan hun voorouders hebt gegeven, van de stad die U hebt uitgekozen en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, 49 luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. 50 Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen U begaan heeft en wek het mededogen op van degenen die hen als gevangenen hebben weggevoerd. 51 Zij zijn uw volk, HEER, mijn God, uw eigen volk, dat U uit die smeltoven van Egypte hebt weggeleid. 52 Wees opmerkzaam op de smeekbeden van uw dienaar en van uw volk Israël en luister naar hen wanneer ze U maar roepen. 53 U hebt hen immers van alle andere volken op aarde onderscheiden om uw volk te zijn, zoals U bij monde van uw dienaar Mozes hebt gezegd toen U onze voorouders uit Egypte wegleidde.’ (NBV21)

Salomo was een vooruitziend man. Hij beschrijft al bij de opening van de Tempel hoe het met het volk zal gaan. Afvalligheid, verkeerde bondgenootschappen, achterna lopen van vreemde goden, gevolgd door een ballingschap, bekering en terugkeer met herbouw van de Tempel. Je kunt natuurlijk zeggen dat Salomo het misschien helemaal niet over de ballingschap in Babel heeft gehad. Maar we vergeten dan dat de eindredactie van de Hebreeuwse Bijbel juist in Babel heeft plaatsgevonden. Een tekst als deze is dan een hele steun voor de ballingen. Als Salomo God al heeft durven vragen om vergeving van de zonden van het volk, het meer zal de terugkeer tot de leer van Mozes betere vooruitzichten brengen.

In de Hebreeuwse Bijbel komen soms woordspelingen voor die voor ons niet te vertalen zijn. In dit gedeelte wordt gespeeld met de woorden “gevangen nemen” en “terugkeren”. Elke ballingschap heeft al de mogelijkheid tot terugkeer in zich. Elke gevangenschap heeft de mogelijkheid van bevrijding in zich. Het is niet zo vreemd dus dat Salomo God herinnert aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte die uiteindelijk heeft geleid tot de bouw van de schitterende Tempel van Salomo. Daarmee is de Tempel ook het symbool van bevrijding geworden. Het volgen van de leer van Mozes, die bewaard wordt in hart van de Tempel, levert uiteindelijk het meest kostbare en schitterende gebouw op.

Salomo vraagt God naar het volk te luisteren als zij Hem weer aanroepen en smeken om verlichting van hun situatie. Hij zinspeelt op het argument dat Mozes gebruikte toen God het volk wilde vernietigen vanwege de aanbidding van het gouden kalf. Mozes wees God er toen op dat de bevrijding uit Egypte ook een voorbeeld voor alle volken was. Als je als volk bij de eerste de beste tegenslag vernietigd wordt maakt het volgen van de goddelijke richtlijnen voor de menselijke samenleving er niet aantrekkelijker op. Salomo was er van overtuigd dat iedereen wel eens afdwaalt van de leer van Mozes. Maar elke afdwaling heeft ook de bekering in zich. Ook voor ons is dat het geval. Wat er nu allemaal aan oorlog, geweld, onderdrukking en uitbuiting aan de hand is staat wel heel erg ver van het Koninkrijk van God af. Verlies niet de moed, mensen die leven vanuit de liefde voor de naaste en dat laten zien kunnen uiteindelijk de aanleiding voor bekering zijn. Houd moed.