Selecteer een pagina

Matteüs 1:1-17

1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2  Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3  Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4  Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5  Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6  Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7  Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8  Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9  Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10  Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, 11  Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. 12  Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13  Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14  Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15  Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16  Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 17  Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. (NBV)


Beginnen we het nieuwe jaar nu met het lezen van een rij moeilijke namen? We nemen, gewapend met goede voornemens de Bijbel ter hand, kijken op het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap welke lezing voor vandaag op het rooster staat en merken tot onze schrik dat we dan even 16 verzen lang namen zitten voor te lezen. De meeste namen zullen ons niks zeggen. Maar samen vertellen die namen ons een spannend verhaal. Het gaat om drie keer veertien generaties. Drie is het getal van het goddelijke in de Bijbel, het volmaakte. En er zijn zes keer zeven generaties, voor elke dag zeven nieuwe generaties, zeven het getal van de volheid, en op de zevende dag mag je rusten. Zo componeerde Matteüs een geslachtsregister dat ons vertelt dat Jezus van Nazareth een echte joodse jongen is. Het vertelt van de wording van Jezus de Messias, die wording heeft dus ook te maken met de geschiedenis van Israël. Hij kreeg het geslachtsregister van Jozef en werd geboren uit een echt Joods meisje, Maria. Maar het loont ook om dat geslachtsregister een nader te bekijken, want er staan een paar bijzondere figuren in.  

Allereerst wordt benadrukt dat Jezus van Nazareth een zoon van David is. Dat betekent dat hij weliswaar een koningszoon is maar geen priester en in zijn tijd hadden de priesters het eigenlijk voor het zeggen. Die onderhandelden met de Romeinse bezetter en de door de Romeinen aangestelde koningen. Dan begint het geslachtsregister met Izaak, vader van Israël en Edom. Daarmee wordt elke volgende naam ook een zoon van Izaak die de belofte die God aan Abraham zou doen met zich mee droeg. Jezus van Nazareth was daarmee bij uitstek de vervulling van die belofte aan Abraham. En die belofte ging niet over de politieke onafhankelijkheid van Israël maar Abraham zou de vader van vele volken worden. Jezus van Nazareth zou die belofte waar maken en de nieuwe gemeenten waar Matteüs zijn Evangelie voor schreef namen daar met vreugde kennis van. Zij hoorden er ook bij. Dan staan er drie vrouwen in de lijst en niet zomaar vrouwen. Een nationalist zou de beroemde stammoeders van Israël hebben verwacht, Sara, Rebekka en Rachel. Maar er staan twee hoeren en een buitenlandse in. Tamar, die de hoer speelde om nageslacht te verzekeren, Rachab de hoer die bij de verovering van Jericho behulpzaam was en Ruth de Moabitische, de oma van David. En er staat een vrouw heel bewust niet in de lijst.

 Batseba de vrouw van David wordt aangeduid als “die van Uria” en wie het verhaal van David en Batseba kent zegt dat genoeg. In dit korte bestek kunnen niet alle bijzondere namen worden behandeld. Maar elke naam heeft eigenlijk de boodschap dat je niet moet verwachten dat Jezus van Nazareth er is zoals vrijheidsstrijders en machthebbers er zijn. Zo duidt de naam Asaf op het afzien van geweld, zo zijn er figuren die een verhaal in de Bijbel hebben waar afkomst ter discussie wordt gesteld. Allen dragen ze volgens Matteüs de belofte van God aan Abraham verder, de droom dat er ooit een wereld zou zijn waar alle mensen zouden willen delen, respect voor elkaar zouden hebben en elkaar zouden accepteren zonder te letten op geloof of afkomst. Aan die wereld mogen we ook het nieuwe jaar werken en daarmee kunnen we onszelf ook zetten in die lijst met namen die begon met Abraham en op een rij is gezet door Matteüs. Daarmee wordt het een spannende lijst want wanneer zou die eindigen, wanneer zou die nieuwe wereld geboren worden. Laten wij er aan werken.