Kolossenzen 1:24-2:5

24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is. 1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. 4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. (NBV)

Bespottelijk zullen vele lezers van deze brief uit de Christelijke gemeente verzucht hebben. Hebben ze het over een mysterie. Nu dat er mysteriën zijn dat wisten ze wel. Er waren zelfs mysterie godsdiensten. Er waren mysteriegenootschappen. En voor een lidmaatschap van zo’n godsdienst of zo’n genootschap moest je een lange weg van studie en inwijdingsriten afleggen voor je iets duidelijk werd van dat mysterie en je er bij mocht horen. Nu komt er zo’n Paulus, zo’n Joods mannetje en zijn navolgers, Joden meestal en ook nog wat Romeinen van dubieuze afkomst en die schrijven aan hun volgelingen dat het mysterie voor iedereen onthuld is. Dat je zonder lange studie en zonder ingewikkelde en geheimzinnige riten zo maar mee kunt doen. Dat druiste in tegen alle opvattingen over godsdienst die er in de dagen dat deze brief geschreven werd onder de mensen heerste. Nog steeds kennen we zich christelijk noemende stromingen en genootschappen waar eerst een serie riten en studies nodig zijn om er lid van te kunnen worden. Geheim blijft wie er lid zijn en waar het over gaat.

In de echte Christelijke gemeente is dat geen geheim. Daar kun je direct aan mee doen. Iedereen wordt tot volmaaktheid in Christus gebracht. Een mooie zin in oude kerkelijke taal die toch tegenwoordig wat uitleg nodig hebt. Christus waar hier over gesproken is een Grieks woord dat gezalfde betekent. Het wordt in het Nieuwe Testament van de Bijbel gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, dat ook gezalfde betekent maar ook de betekenis van bevrijder had. De Messias was de bevrijder van alle onderdrukking. Die eerste Christenen betoogden dat iedereen vrij zou worden door die Christus. De Christelijke gemeenschap, de gemeente, was daarvoor voldoende. Daar kon je steun en liefde vinden om die vrijheid te beleven en anderen in die vrijheid mee te nemen. De eerste bevrijding was van de dood. Allerlei godsdienst hadden zich gericht op een vermijding van de dood, het ondergaan van de dood en het leven na de dood. De Christelijke gemeente niet. Die hadden het over het leven, het leven voor de dood. Dat leven stond in dienst van de liefde, vooral van de liefde voor mensen die dood dreigden te gaan. Slaven, zieken, slachtoffers van geweld, vreemdelingen die niet vertrouwd werden. die mensen telden in het dagelijks leven niet meer mee, behalve dan bij de Christenen, daar kwamen ze op de eerste plaats.

Die Christenen geloofden namelijk dat hun gemeenschappen zo konden uitgroeien dat iedereen aan zou meedoen. Dan krijg je toch een hele andere samenleving. Dan is de zorg voor de minsten geen last meer waarop je bezuinigen moet maar een vreugde waar je veel voor over wil hebben. Dan zijn mensen die anders praten of op een andere manier geloven geen bedreiging meer. Er is immers geen macht of kracht in deze wereld die een gelovige van de liefde van Christus kan afhouden. Binnen die Christelijke gemeenschap zijn alle verschillen tussen mensen weggevallen. De verschillen tussen man en vrouw, Jood en Heiden, arm en rijk, slaaf en vrije. De sleutel voor het leven in die Liefde ligt in Jezus van Nazareth. Hij leefde die absolute liefde aan ons voor. Die liefde hield zelfs stand door zijn dood heen. Die dood was niet het einde van zijn liefde maar een begin van het heersen op de hele aarde van die liefde. Hij bleef weigeren geweld te gebruiken, anderen te doden en zelfs aan het kruis vroeg hij zijn God vergeving voor wie hem dat hadden aangedaan. Zo mag je dus ook leven, niet in angst, niet in woede en geweld, maar in liefde. Als we dat allemaal zouden doen dan zou zelfs God op deze aarde willen wonen. Elke dag mogen we er opnieuw mee beginnen, ook vandaag weer.