Selecteer een pagina

Ezechiël 37:15-28

15 De HEER richtte zich tot mij: 16 ‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef” dat is het stuk hout van Efraïm-“en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is.” 17 Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. 18  En als je volksgenoten je vragen: “Wil je ons vertellen wat je hiermee bedoelt?” 19 zeg dan: “Dit zegt God, de HEER: Ik neem het stuk hout van Jozef-dat van Efraïm dus-en van de stammen van Israël die met hem verbonden zijn, en ik leg dat tegen het stuk hout van Juda aan. Ik maak er één stuk hout van, in mijn hand zullen ze één worden.” 20 De stukken hout waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden, 21 en dan zeggen: “Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. 22 Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. 23 Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 24 David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. 25 Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. 26  Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. 27 Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 28 En de volken zullen beseffen dat ik, de HEER, Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.”’ (NBV)

Het staat er echt in Ezechiël 37, tweede gedeelte. Die profeet leefde in een tijd waarin het land Israel in tweede delen uiteen was gevallen. Een Noordelijk en een Zuidelijk koninkrijk. Dat kon natuurlijk niet zo blijven maar wil je dat veranderen dan moet je de mensen het vertrouwen geven dat het ook echt anders kan. Zo ging Ezechiël aan het werk met twee stukken hout. Op de een schreef hij de naam van het Noordelijk koninkrijk en op de andere dus de naam van het Zuidelijk koninkrijk. En toen hij van de twee stukken hout één plank maakte vroegen de mensen wat hij aan het doen was. Nou zei Ezechiël als we werkelijk de weg van God, de weg van de liefde voor alle mensen volgen dat wordt dit land net zo één als het volk eigenlijk al is en als de ene God die ze aanbidden. Die twee koninkrijkjes hadden onderling oorlog gevoerd, soms hadden ze samen gemeenschappelijke vijanden bestreden, maar veel vaker hadden ze elkaar laten barsten als het weer verkeerd dreigde te gaan. Zo was eerst het Noordelijk Rijk en pas later het Zuidelijk Rijk slachtoffer geworden van de macht van Babel en was het volk van beide landen in ballingschap weggevoerd.

En dan zou in die ballingschap het volk weer één worden? En nou willen ze ons doen geloven dat het ook zo zal gaan met Europa. Ooit was dat ook één rijk, onder Keizer Karel de Grote, en daarvoor ook nog onder de Romeinen. Straks zijn er zo’n 30 landen lid van de Europese Unie. Dat aantal valt nog wel mee, van de Verenigde Staten van Amerika zijn er 50 lid. Maar wordt Europa wel één land, of doen we net alsof. Er is al eens voorgesteld één vlag en één volkslied in te voeren. Inmiddels heeft Europa een eigen minister van buitenlandse zaken, wat die namens ons doet is vaak is onduidelijk. Er zijn nu al 2 van de 25 landen van de Europese Unie lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Frankrijk en Duitsland, dat waren er drie, Engeland is ook lid. Als we werkelijk één Europa worden zou men pleiten voor één zetel in de Veiligheidsraad, nietwaar, met één minister van buitenlandse zaken die aan het gemeenschappelijke parlement verantwoording aflegt voor het gemeenschappelijke buitenlandse beleid.

Van dat Europese parlement horen we dus bijna nooit wat. Elke discussie in ons eigen parlement wordt in haar geheel op de televisie uitgezonden. Ons parlement heeft een eigen radio en televisie kanaal. Maar het is uiterst zelden dat een discussie van het Europese Parlement wordt uitgezonden. Wel wordt er elke dag wel ergens geklaagd over de regelgeving uit Europa en hoe lastig die regels wel niet zijn. Dat onze eigen vertegenwoordigers in het Europese Parlement mee verantwoordelijk zijn voor die regels blijft buiten beschouwing. Ezechiël liet zijn volk heel concreet zien hoe de toekomst er uit zou kunnen zien. Goden van vruchtbaarheid, goden van winst en profijt zouden ze achter zich moeten laten, het aanbidden van die goden was uitgelopen op die ballingschap. Centraal moest weer de set richtlijnen voor de menselijke samenleving komen te staan. Volgens die richtlijnen wordt samen gezorgd voor de minsten in de samenleving. In Europa is dan geen vluchtelingencrisis meer. Die vluchtelingen vangen we op en samen met die vluchtelingen gaan we op zoek naar vrede in hun land van herkomst. En op grond van die richtlijnen beseffen we dat het gooien van bommen op landen, zoveel dood  en verderf betekent dat mensen er voor vluchten. God wil die wereld omgekeerd, wij kunnen die wereld omkeren.