Selecteer een pagina

Column

Recente Publicaties

Veilige Paden

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4 Al gaat mijn weg door...

Ten strijde

Exodus 17:8-16 8  In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9  Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ 10...

Geef ons te drinken

Exodus 17:1-7 1 Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2 Ze maakten Mozes...

Bij iedereen schoten de boeien los

Handelingen 16:25-4025 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26  Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde;...

Het zijn Joden

Handelingen 16:16-24  16 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. 17 Terwijl ze...

Kom ons te hulp!

Handelingen 16:6-15 6 Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. 7  Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus...

Zodat ze uit elkaar gingen

Handelingen 15:36-16:5 36 Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ 37  Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, 38  maar...

Wat strikt noodzakelijk is

Handelingen 15:22-35 22  Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en...

Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt

Handelingen 15:6-21 6 De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. 7  Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het...

Een felle woordenstrijd

Handelingen 15:1-5 1 Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. 2  Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en...

Wees niet koppig

Psalm 95 1  Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. 2  Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. 3  De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. 4  Hij houdt in zijn hand de...

Veel lezen mat het lichaam af.

Prediker 12:1-14 1  Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd-voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. 2  Voordat de zon verduistert,  de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht...