Jij zult het er levend afbrengen.

Ezechiël 33:1-9 1 ¶  De HEER richtte zich tot mij: 2  ‘Spreek, mensenkind, zeg tegen je volksgenoten: “Als ik het zwaard op een land afstuur, en het volk dat daar woont heeft iemand als wachter aangesteld, 3  en die wachter ziet het zwaard op het land afkomen en...

Wat strikt noodzakelijk is

Handelingen 15:22-35 22 ¶  Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en...

Aan de apostelen en de oudsten

Handelingen 15:1-21 1 ¶  Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. 2  Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus...

Na veel beproevingen

Handelingen 14:21-28 21  In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië. 22  Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het...

In de tenten van de rechtvaardigen

Psalm 118:15-29 15  Hoor, gejubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen: de rechterhand van de HEER doet machtige daden, 16  de rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand van de HEER doet machtige daden. 17  Ik zal niet sterven, maar leven ...