Armen het goede nieuws brengen

Lucas 4:14-30 14 ¶  Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15  Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16  Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en...

Laat mij herrijzen

Psalm 71: 14-24 14 ¶  Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer.  15  Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen. 16  Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, de...

Doe mij recht

Psalm 71:1-13 1 ¶  Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2  red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. 3  Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.  U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat...

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig

1 Korintiërs 13:1-13 1 ¶  Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle...

Een lichaam is een eenheid

1 Korintiërs 12:12-31 12 ¶  Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13  Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam...