Alles wat adem heeft

Psalm 150 1 ¶  Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2  loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. 3  Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, 4  loof hem met dans en tamboerijn,...

Keer u af van uw huidige leven

Handelingen 2:29-42 29  Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. 30  Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat...

Uw volk staat klaar

Psalm 110 1 ¶  Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’ 2  Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden. 3  Uw volk staat klaar op...

Jongeren zullen visioenen zien

Handelingen 2:14-28 14 ¶  Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15  Deze mensen zijn niet dronken, zoals u...

Vertrap wie zilver begeren

Psalm 68:25-36 25 Een schouwspel is uw stoet, o God, de stoet van mijn God, mijn koning, naar zijn heiligdom: 26 voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen. 27 Prijs God wanneer u samenkomt, prijs de HEER, u die aan Israëls bron...