Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Ondanks alles zondigde Job niet

Job 2:1-13

1 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. 2  De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 3  De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ 4  Hierop zei Satan: ‘Zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5  Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’ 6  Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven.’ 7 Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 8  Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 9  Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ 10  Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. 11 Drie vrienden van Job, Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma, hoorden van de rampspoed die hem had getroffen, en ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoetten ze elkaar, en samen gingen ze naar hem toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. 12  Toen ze Job vanuit de verte zagen herkenden ze hem niet, en ze barstten uit in luid geweeklaag, ze scheurden hun kleren en wierpen stof omhoog over hun hoofd. 13  Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. (NBV)

Als we al het goede van God krijgen zullen we dan het kwade niet op de koop toe nemen? Het is de geloofsbelijdenis van Job. Het doen van de liefde, het vasthouden aan recht en rechtvaardigheid is niet altijd eenvoudig. Als je alles kwijt bent, zoals Job en dan ook nog ziek wordt lijkt het of het leven zinloos wordt. Zelfs je vrouw wil eigenlijk dat je sterft. Wat moet je ook met zo’n man. Voor Job blijft de zin van het leven zitten in vasthouden aan eerlijk delen, aan respect voor het leven. Hij wordt daarin in eerste instantie gesteund door zijn vrienden die bij hem zijn. Troost is dan ook niet het spreken van mooie woorden, troost is doen wat God heeft beloofd, Ik Zal Er Zijn, noemde God zich toen naar zijn naam werd gevraagd. Zo zijn die vrienden er dus ook. Dit is toch wel een heel andere manier van omgaan met rechtvaardigheid als we vandaag in het nieuws meemaken.

Dat er zijn is in onze samenleving vaak wegbezuinigd. Ja, die vrienden zijn van harte welkom. Ze worden mantelzorgers genoemd. Mensen die om niet de zorg verlenen waar anders duur voor moet worden betaald. En dat betalen dat gaat dus niet, dan gaan de zorgkosten stijgen. Als we de uren die mantelzorgers in de zorg steken zouden moeten betalen dan was de zorg nu al onbetaalbaar. En die mantelzorgers zijn niet de rijken. Als je voldoende geld hebt dan huur je particuliere hulp in. Als je geen geld heb dan ben je gedwongen om je zelf in te zetten. Mensen met minder geld hebben het dus gemakkelijker om de Weg van de God van Israël te volgen zoals Jezus van Nazareth ons dat heeft voorgedaan.

Maar de Bijbel gaat over eerlijk delen. Job heeft dat ons voorgedaan. Zijn bezit kwam niet van hem zelf. Het was geen verdienste maar een geschenk. Wij hebben geen rijken, geen leiders van grote ondernemingen die hun positie, hun rijkdom, zien als een geschenk van God. Zij menen er recht op te hebben. Maar het recht op rijkdom bestaat niet. De Bijbel is overigens niet tegen rijkdom maar tegen armoede. En de houding van Job die alles als een geschenk van God aanvaart is een voorbeeld daarvan. Job ervaart het overigens niet lijdzaam zonder protest, maar dat komt later in het verhaal. Voor ons is het waarschijnlijk tijd om te veranderen misschien, ook al lijkt dat moeilijk, een lot als Job is dan wellicht toch beter.

Laat een Reaktie achter