Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Wijzelf zijn de tempel

2 Korintiërs 6:14–7:4

14  Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15  Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16  Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. 17  Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen 18  en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters-zegt de almachtige Heer.’ 1 ¶  Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. 2  Toon uw genegenheid voor ons. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, niemand te gronde gericht, niemand uitgebuit. 3  Ik zeg dit niet om u te beschuldigen, want ik heb u al eerder gezegd dat u ons zo na aan het hart ligt dat we met u in leven en sterven verbonden zijn. 4  Hoe openhartig kan ik tegen u spreken, hoe trots kan ik op u zijn! In al mijn ellende ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde. (NBV)

In een wereld waarin alleen het eigen gelijk telt is het moeilijk samen te werken door mensen die anderen tot hun recht willen laten komen en die een samenleving willen scheppen waar echt iedereen gelijkwaardig aan kan mee doen. Gerechtigheid betrachten, mensen tot hun recht laten komen, daar gaat het om voor de gelovigen in Jezus van Nazareth. Niet om de onverschilligheid voor het leven van de minsten die in het Romeinse Rijk heerste, waar slaven buiten de wet gesteld waren en waar dus wetteloosheid heerste als je het vanuit de gemeente bekeek die Paulus gesticht had. Beliar is overigens de naam die men in Joodse secten uit de tijd van Paulus aan het kwaad had gegeven zoals wij vaak over de Duivel spreken. Paulus valt hier ook terug op de oude leer van Mozes die zegt dat je twee verschillende dieren niet samen de ploeg moet laten trekken. In de Tempel van God horen geen afgoden en de gelovigen tot wie Paulus zich richt zijn nu juist elk een Tempel van de God van Israël.

Samenwerken met een ongelovige zou het handelen van de gelovige afstemmen op wat volgens de ongelovige zijn of haar afgod van haar zou vragen. Dat is voor Paulus onbestaanbaar. Juist de nieuwe manier van leven van absolute liefde, liefde voor de minsten en de zwaksten, alle mensen aanzien als broeders en zusters zou een voorbeeld moeten zijn waar heel de samenleving zich naar zou moeten richten. Dat mogen wij ons ook bewust zijn als wij telkens anderen veroordelen om hun handelen terwijl de zwervers ook bij ons op de stoep liggen, mensen niet meer uitkomen met hun te lage inkomen, kinderen op school niet meer de hulp krijgen die ze nodig hebben, zieken en gehandicapten worden verwaarloosd en vernederd. Ook op ons wordt een beroep gedaan aan het werk te gaan voor dat Koninkrijk van God waar alle tranen gewist zullen zijn, om niet te oordelen maar in ons werken voor de zwaksten te laten zien waar het in het geloof in de Messias om gaat.

Er was een tijd dat de gelovigen naar de Tempel in Jeruzalem konden wijzen omdat daar de richtlijnen voor die menselijke samenleving zoals door Mozes was doorgegeven werden bewaard. Maar met de profeten had Paulus al eens benadrukt dat je die richtlijnen niet op stenen platen moest opbergen in het Heiligste van de Tempel maar dat je ze in je hart moet laten beitelen. Dan wordt je zelf de Tempel. Volgens Paulus kunnen we elkaar daar ook op aanspreken. Paulus begint bij zichzelf, hij leeft die richtlijnen voor, niet uitbuiten, niemand onrecht aandoen, niemand te gronde gericht. Daarom zijn het ook geen nieuwe geboden die Paulus zou voorschrijven maar hij neemt zijn nieuwe gemeente mee in een nieuwe manier van samenleven. Die oproep om zo te gaan samenleving geldt ook voor ons. Gelukkig mogen we daar elke dag opnieuw weer mee beginnen, ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter